ທີ່ຕັ້ງ

ທີ່ຕັ້ງຂອງ  ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ

 


ເບິ່ງແຜນທີ່ແບບຂະໜາດໃຫຍ່