ເອກະສານ

 

 ຄຳສັ່ງແນະນຳ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດສົ່ງພະນັກງານ ແລະ ນັກຮຽນໄປຍົກລະດັບຕ່າງໆຢູ່ ສສ.ຫວຽດນາມ ດ້ວຍແຫຼ່ງທຶນຕ່າງໆ

ແຈ້ງການແນະນຳ: ເລື່ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງແນະນຳຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດສົ່ງ ພະນັກງານ ແລະ ນັກຮຽນ ໄປຍົກລະດັບຕ່າງໆ ຢູ່ ສສ.ຫວຽດນາມ ດ້ວຍແຫຼ່ງທຶນຕ່າງໆ, ສະບັບເລກທີ 08/ນຍ, ລົງວັນທີ 20 ກຸມພາ 2014

ຄຳສັ່ງເພີ່ມເຕີ່ມ: ກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນ ແລະ ຈັດສົ່ງພະນັກງານ ແລະ ນັກຮຽນໄປຍົກລະດັບຕ່າງໆ ຢູ່ ສສ.ຫວຽດນາມ ດ້ວຍແຫຼ່ງທຶນຕ່າງ