ສະ​ຖິ​ຕິ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທີ່​ຮຽນ​ຈົບ ແລະ ບໍ່​ຈົບ ກັບ​ມາ

1. ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບ

ປີ  
2010 "ດາວໂຫຼດ"
2011 "ດາວໂຫຼດ"
2012 "ດາວໂຫຼດ"
2013 "ດາວໂຫຼດ"
2014 "ດາວໂຫຼດ"
2015 "ດາວໂຫຼດ"
2016 "ດາວໂຫຼດ"
2017 "ດາວໂຫຼດ"

2. ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນບໍ່ຈົບ

ປີ  
2011-2012 "ດາວໂຫຼດ"
2013-2014 "ດາວໂຫຼດ"
2015 "ດາວໂຫຼດ"
2016 "ດາວໂຫຼດ"