ແຈ້ງລາຍຊື່ພະນັກງານ ແລະ ນັກສຶກສາ ທີ່ຈະເດີນທາງໄປຮຽນ ຢູ່ ສສ.ຫວຽດນາມ, ທີ່ໂຮງຮຽນມິດຕະພາບ T80 ເດີນທາງວັນທີ 11/10/2019 (ຈຳນວນ 48 ຄົນ).

 

@ ໂຮງຮຽນ T80 (ວັນທີ 11/10/2019). 

<<ໝາຍເຫດ: ໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວທຸກຄົນ ໂຮງຮຽນT80 ໄປເຖິງສະໜາມບິນກ່ອນ 2 ຊົ່ວໂມງ, (ເພື່ອ Cheack in ກ່ອນ 2 ຊົ່ວໂມງ) ເວລາເດີ່ນທາງ 14:20 - 15:30 >>

ດາວໂຫຼດເອກະສານ T80