ແຈ້ງການໃຫ້ອອກເດີນທາງດ່ວນ(ສຳລັບລາຍຊື່ນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ພາສາຫວຽດນາມ) ສຳລັບປີ 2019

 

ບັນຊີລາຍຊື່ແຈ້ງການມາສະເໜີຕົວຂອງນັກສຶກສາ ປະລິນຍາຕີ, ໂທ ແລະ ເອກ (ຜູ້ທີ່ໄດ້ພາສາຫວຽດນາມ) ແມ່ນໃຫ້ອອກເດີນທາງຕາມມື້ເຂົ້າໂຮງຮຽໃນຕາຕະລາງເນື່ອງຈາກວ່າທຸກໂຮງຮຽນແມ່ນໄດ້ຕອບຮັບນັກສຶກສາແລ້ວ.
ໝາຍເຫດ:
1. ໃຫ້ນັກສຶກສາຊື້ປີ້ຍົນໄປເອງແລ້ວເກັບໃບບິນ ແລະ ຂ້ວນປີ້ຍົນໄວ້ ເພື່ອນຳໄປຂໍຖອນເງິນຄືນກັບທາງໂຮງຮຽນທີ່ຈະໄປຮຽນຢູ່ ສສ.ຫວຽດນາມ
2.ຫ້ກວດເບີ່ງລາຍຊື່ ແລະ ຕາຕະລາງອອກເດີນທາງ ( ສ່ວນປະລິນຍາຕີໃຫ້ນັກສຶກສາໄປພົວພັນໂຮງຮຽນຕາມຕາຕະລາງ)

3. ກ່ອນອອກເດີນທາງ 2 ວັນ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ປະສານງານກັບ ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສປປ ລາວ ປະຈຳ ສສ.ຫວຽດນາມ 

ດາວໂຫຼດເບິ່ງເອກະສານ ແລະ ລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ໄດ້ພາສາຫວຽດນາມ